39-300 Mielec, ul. Warszawska 1, tel. 17 773 53 50, fax 017 773 53 58 e-mail: wsgiz@wsgiz.mielec.pl
studiapodyplomowe@wsgiz.mielec.pl


MENU GŁÓWNE

Strona główna
Akredytacja PKA
Aktualności
Biblioteka
Egzamin dyplomowy
Harmonogramy i seminaria
Informacje dziekanatu
Kadra naukowo-dydaktyczna
Kontakt
Lokalizacja
Materiały dydaktyczne
Podania, pisma, pliki do pobrania
Podstawy prawne
Praktyki
Projekty unijne
Regulaminy
Rekrutacja 2017/2018
Relacje międzynarodowe
Samorząd studencki i AZS
Seminaria i konferencje
Studia podyplomowe
Stypendia
Sylwetka absolwenta
Ważniejsze wydarzenia
Władze uczelni


Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Mielcu
 PRZYSPOSOBIENIE OBRONNE
Studenci i studentki, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów mogą odbyć, na swój wniosek, przysposobienie obronne w  III semestrze roku studiów zawodowych.  Wnioski o zakwalifikowanie do odbycia przysposobienia obronnego studentów należy składać w Dziekanacie do 31 października.  Druki dostępne na stronie internetowej WSGiZ http://www.wsgiz.mielec.pl/index.php?content=po
Znowelizowana ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 166 z dnia 7.10.2002 roku, poz. 1363) wprowadziła nowe regulacje prawne, które umożliwiają studentom odbycie przeszkolenia wojskowego (uregulowanie stosunku do służby wojskowej) w czasie  trwania studiów.
Student musi złożyć wniosek o zakwalifikowanie do odbycia przeszkolenia wojskowego do właściwego miejscem zamieszkania WKU nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia zdania egzaminu końcowego z przysposobienia obronnego..

Decyzję o skierowaniu na praktyczne przeszkolenie wojskowe będzie wydawał właściwy miejscem zamieszkania studenta wojskowy komendant uzupełnień. Powoływanie na takie przeszkolenie będzie uzależnione od potrzeb Sił Zbrojnych, możliwości ekonomicznych państwa oraz kierunku studiów, na który występuje zapotrzebowanie.

Do wniosku należy załączyć:

 •  kserokopię strony tytułowej indeksu i strony z wpisem o zdaniu egzaminu z przysposobienia obronnego
Więcej informacji na stronie:

http://www.przysposobienie-obronne.pl/index.htm
 
Program przysposobienia obronnego studentów
Cel kształcenia:
 
Opanowanie przez studentów i studentki podstawowej wiedzy o bezpieczeństwie narodowym, w szczególności o organizacji obrony narodowej oraz poznanie zadań państwa, w tym sił zbrojnych, w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, a także przygotowanie studentów i studentek do spełnienia przez nich powinności obronnych.
Program szczegółowy:
 1. Tradycje kształcenia obronnego w Polsce:
  1.w okresie rozbiorów;
  2.w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej;
  3.po drugiej wojnie światowej. 
   
 2. Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa Polski:
  1. pojęcie i zakres bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej:
  a.pojęcie bezpieczeństwa,
  b.bezpieczeństwo jako naczelna potrzeba człowieka (narodu),
  c.interesy bezpieczeństwa narodowego,
  d.wymiary bezpieczeństwa:
  - podmiotowy (jednostkowy, narodowy, międzynarodowy),
  - przedmiotowy (wartości, środki i narzędzia, aktywność państwa),
  e.obrona narodowa jako dziedzina bezpieczeństwa narodowego,
  f.pojęcia i istota obrony narodowej,
  g.ewolucja pojęcia i zakresu obrony narodowej;
  2.konstytucyjne i ustawowe cele, zadania i obowiązki w sferze bezpieczeństwa i obrony narodowej:
  a.funkcje państwa i podmiotów prawa państwowego w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej,
  b.jedność organizacyjna systemów bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej,
  c.interesy bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej w prawie polskim,
  d.rola organów władzy w tworzeniu bezpieczeństwa narodowego i obrony narodowej,
  e.zadania i obowiązki organów władzy i administracji, przedsiębiorców i obywateli,
  f.rola organizacji pozarządowych w umacnianiu bezpieczeństwa narodowego i w obronie narodowej;
  3.zagrożenia bezpieczeństwa narodowego:
  a.pojęcie i istota zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,
  b.typologia zagrożeń,
  c.charakterystyka zagrożeń,
  d.zagrożenia globalne,
  e.zagrożenia dla Europy,
  f.zagrożenia dla Polski i narodu polskiego;
  4.obrona narodowa i obrona wspólna NATO:
  a.właściwości obrony narodowej (obrona: powszechna, państwowa, ciągła i ogólna),
  b.organizacja i funkcjonowanie obrony narodowej,
  c.charakterystyka elementów funkcjonalnych obrony narodowej,
  d.obrona wspólna NATO,
  e.zasady działania NATO,
  f.zakres wspólnych przedsięwzięć obronnych,
  g.koncepcja strategiczna NATO,
  h.rola państwa - członka NATO,
  i.interesy narodowe a sojusznicze;
  5.założenia strategii bezpieczeństwa narodowego:
  a.pojęcie i istota strategii bezpieczeństwa narodowego,
  b.kształtowanie się strategii bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
  c.cele i zasady polityki bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej,
  d.przeciwdziałanie zagrożeniom zewnętrznym i wewnętrznym bezpieczeństwa narodowego;
  6.stany nadzwyczajne i gotowość obronna państwa:
  a.pojęcie i istota stanów nadzwyczajnych i gotowości obronnej państwa,
  b.stan klęski żywiołowej, stan wyjątkowy i stan wojenny - zasady wprowadzania stanów nadzwyczajnych, zasady działania organów władzy publicznej, zakres ograniczeń wolności i praw człowieka i obywatela,
  c.funkcjonowanie państwa po wprowadzeniu stanów nadzwyczajnych,
  d.zarządzanie kryzysowe;
  7.założenia strategii obrony narodowej:
  a.pojęcie i istota strategii obrony narodowej,
  b.cele i zasady strategii obronności Rzeczypospolitej Polskiej,
  c.system obronności państwa,
  d.rola organów władzy, sił zbrojnych i układu pozamilitarnego w systemie obronności Rzeczypospolitej Polskiej. 
   
 3. Organizacja wojskowa Polski:
  1.pojęcie systemu wojskowego oraz jego misje i zadania:
  a.pojęcie wojska, jego miejsce i rola w państwie,
  b.pojęcie i struktura systemu wojskowego państwa,
  c.zadania systemu wojskowego;
  2.Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w czasie pokoju, kryzysu i wojny:
  a.podstawowa funkcja sił zbrojnych,
  b.działalność pokojowa,
  c.reagowanie w sytuacjach kryzysowych (operacje inne niż wojna),
  d.udział Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych operacjach pokojowych,
  e.system mobilizacyjny sił zbrojnych,
  f.działania w operacjach sojuszniczych poza terytorium kraju i w obronie kolektywnej Polski,
  g.obowiązki państwa-gospodarza,
  h.opór na terenach okupowanych;
  3.struktura organizacyjna sił zbrojnych:
  a.czynniki wpływające na kształt i możliwości sił zbrojnych,
  b.system dowodzenia,
  c.rola Sztabu Generalnego,
  d.Wojska Lądowe,
  e.Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej (Siły Powietrzne),
  f.Marynarka Wojenna,
  g.wojska operacyjne i terytorialny system wsparcia,
  h.rola okręgów wojskowych, wojewódzkich sztabów wojskowych, wojskowych komend uzupełnień i garnizonów,
  i.organizacja i przeznaczenie;
  4.struktura organizacyjna rodzajów wojsk:
  a.ogólne zasady organizacji wojsk:
  - związki taktyczne,
  - oddziały i pododdziały,
  b.przeznaczenie, organizacja i podstawowe uzbrojenie wojsk pancernych, zmechanizowanych, desantowych, żandarmerii wojskowej, obrony terytorialnej, artylerii i obrony przeciwlotniczej, wojsk inżynieryjnych, chemicznych, łączności, komunikacji, logistyki, służby zdrowia,
  c.duszpasterstwo wojskowe;
  5.służba wojskowa:
  a.rodzaje służby wojskowej (zawodowa, ochotnicza, obowiązek wojskowy obywateli -zasadnicza służba wojskowa i służba w rezerwie),
  b.organizacja funkcjonowania wojska (hierarchia, dyscyplina, porządek wojskowy, garnizon i jednostka wojskowa);
  6.podstawowe pojęcia i zasady walki zbrojnej:
  a.pojęcie sztuki wojennej i jej części składowych: strategii, sztuki operacyjnej i taktyki;
  b.środki, czynniki, sposoby, rodzaje i formy walki zbrojnej,
  c.zasady sztuki wojennej;
  7.współpraca cywilno-wojskowa:
  a.istota, potrzeba, formy i zakres współpracy,
  b.wojskowe wsparcie władz cywilnych i społeczeństwa - zasady i procedury,
  c.organizacja współdziałania cywilno-wojskowego. 
   
 4. Cywilna organizacja obrony narodowej
  1.misje i zadania cywilnej organizacji obrony narodowej:
  a.zarys rozwoju cywilnej części obrony narodowej,
  b.organizacja pozamilitarnej części obrony narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej,
  c.zasady funkcjonowania i organizacji obrony cywilnej, świadczeń osobistych i rzeczowych oraz powszechnej samoobrony ludności;
  2.zagrożenia:
  a.charakterystyka zagrożeń życia, mienia i środowiska,
  b.zasady oceny i analizy zagrożeń bezpośrednich ludności i zakładów pracy,
  c.podstawowe procedury postępowania wynikające z zagrożeń aktami terroryzmu biologicznego, radiacyjnego i chemicznego,
  d.monitoring zagrożeń niemilitarnych,
  e.podstawy prawne i zasady funkcjonowania społeczeństwa w czasie zagrożeń nadzwyczajnych;
  3.ochrona ludności:
  a.sposoby ochrony ludności,
  b.organizacja i funkcjonowanie ochrony ludności w Polsce,
  c.zasady ochrony ludności w zakładach pracy i miejscu zamieszkania;
  4.ratownictwo:
  a.krajowy system ratownictwa z uwzględnieniem przepisów prawnych,
  b.resortowe systemy ratownictwa (ogólne i specjalistyczne),
  c.społeczne (pozarządowe) systemy ratownictwa;
  5.bezpieczeństwo i porządek publiczny:
  a.rola administracji publicznej w kształtowaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  b.zadania i kompetencje policji, straży miejskich (gminnych), żandarmerii wojskowej oraz innych służb w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego;
  6.wsparcie cywilne sił zbrojnych:
  a.relacje i współpraca cywilno-wojskowa,
  b.zasady realizacji zadań gospodarczo-obronnych oraz świadczeń osobistych i rzeczowych,
  c.kształtowanie społecznego wsparcia sił zbrojnych;
  7.organizacje pozarządowe w obronie narodowej:
  a.miejsce i zadania organizacji pozarządowych w obronie narodowej,
  b.zasady wykonywania zadań przez organizacje pozarządowe na rzecz obrony narodowej;
  8.ochrona i obrona granicy państwowej, ważnych obiektów i instytucji:
  a.zasady ochrony granicy państwowej i ważnych obiektów,
  b.ochrona obiektów i dóbr niezbędnych do przetrwania ludności,
  c.ochrona dóbr kultury,
  d.ochrona instytucji i zakładów pracy,
  e.formacje ochronne;
  9.zarządzanie kryzysowe w sytuacjach klęsk żywiołowych:
  a.istota i znaczenie zarządzania w sytuacjach kryzysowych,
  b.organizacja zarządzania w sytuacjach kryzysowych w Polsce,
  c.zasady i przedsięwzięcia zarządzania w sytuacjach kryzysowych (zakład pracy, gmina, powiat),
  d.zachowanie się ludzi w sytuacjach ekstremalnych.

literatura:
Obrona narodowa w tworzeniu bezpieczeństwa III RP red. Ryszarda Jakubczaka (dostępna w czytelni i bibliotece Uczelni)


Wiecej informacji dotyczących kształcenia proobronnego młodzieży akademickiej można znaleźć na oficjalnej stronie Ministerstwa Obrony Narodowej (http://www.mon.gov.pl) oraz w specjalnym wortalu internetowym Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON (http://www.wojsko-polskie.pl/wortal), a także na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki (http://www.mein.gov.pl).


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego